האזור למעלה לדסקטופ, למטה למובייל

תקנון ותנאי שימוש

תקנון אתר אינטרנט 505

*מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המינים.

מבוא

אתר האינטרנט https://505.co.il  הינו אתר אינטרנט הינו השער שלך אל עולם הבידור. 

האתר עוסק במתן מידע אודות העוסקים בתחום תעשיית הבידור והבמה בישראל. (להלן: "האתר" או "505" או "אתר 505").

בשימושך* באתר 505 הינך מסכים/מה לתנאים המפורטים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות או לתקנון שיהיה בתוקף באותו הזמן, ולפעול על פי התנאים,
ומאשר/ת בזאת כי קראת וכי הנך מסכים/מה לכלל התנאים הללו, לרבות מדיניות הפרטיות של 505. כך, אף הינך מתחייב/ת שלא להשתמש בשירותי האתר
 אלא אך ורק למטרה שאליה נועד.

*שימוש – לרבות ביקור באתר ו/או רישום ו/או גלישה ו/או שימוש באחד משירותיו/מוצריו.

ככל ותחול סתירה בין התנאים המצויים בתקנון זה לבין אלו הקיימים באתר, הוראות תקנון זה יגברו על התנאים באתר.

505 – לרבות יחידיה ו/או מי מטעמה, מפעיל אתרים ואפליקציות לאיתור בעלי מקצוע בתחום הבמה. וכולל בחובו את כלל האתרים ו/או אתרי
משנה ו/או האפליקציות ו/או תוצרים נלווים ו/או פלטפורמות אחרות בעניין, המופעלים ו/או אשר יופעלו בעתיד על-ידי 505.

בכל שאלה ו/או בעיה לרבות אם הינך רואה עצמך נפגע כצד ג ו/או כמשתמש, ניתן לפנות למפעילה באמצעות דוא"ל: [email protected];
או טלפון 053-7822460

למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור
בכללותו ועל כן המידע המובא בו אינו פרטני כלפי משתמש מסויים.

חשוב לנו להדגיש כי אתר 505, ככלל, אינו מתערב ואינו קשור בדרך כלשהי בהתקשרות שבין מציעי העבודה לבין מקבלי העבודה
וכי ואינו מהווה כל תנאי להתקשרות בין השניים, ואינו מהווה סוכנות. למען הסר ספק, כל התקשרות שהיא של 505 מותנית באישור מראש ובכתב.
חרף האמור, במידה ו-505 תהיה קשורה בהסכם כלשהו בכתב עם מי מהמשתמשים, כל התקשרות תפורט באופן מוסדר נפרד ובכתב לרבות אופי וצורת ההתקשרות עם אותו גורם.

505 שומרת לעצמה הזכות להשתמש במידע ו/או מדיה שמסר המשתמש ו/או במקצתו ו/או לעורכו במסגרת פירסומיה את 505 ו/או את המשתמש וזאת אף מחוץ לאתר ובכל רשתות המדיה והאינטרנט.

הגבלת האחריות

הינך מאשר כי ידוע לך ש-505 לא תהא אחראית, בכל מקרה ומצב (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי המשתמש ו/או צד ג'.

כך, אף ידוע לך, כי 505 משמשת צינור להעברת מידע בין חבריה. מידע המוזן על ידי המשתמש עצמו ו/או אחרים. 

יצוין, כי המידע המועבר על ידי 505 הינו בנוסף ולא במקום בדיקות ובירורים שעל כל משתמש לעשות ביחס לאחר עימו הוא מתעתד להתקשר,
לרבות איכות השירותים, רמה, רישיון ו/או ביטוח ותוקפם, וותק וכדומה, ולרבות בחינה אם התנאים הינם מעודכנים ורלוונטים למועד ההתקשרות עם המשתמש האחר.

505 אינם ממליצים על מציע עבודה ו/או מקבל עבודה כלשהו אלא רק מציגים פרטיו ו/או ציוניו, ו/או כל מידע אחר אודותיו, כפי שמוזן באתר , ועל המשתמש
לבחור אם להתקשר עם משתמש אחר לאחר בחינה עצמאית שלו את ההתקשרות הפוטנציאלית ואמינות המידע אליו נחשף.

ההחלטה להתקשר עם האחר הנה על דעת המשתמש בלבד וההתקשרות לרבות תוצאותיה הינם על אחריותו, לרבות ולא למעט תשלום למשתמש ו/או הופעת
המשתמש במקום ובמועד בו התחייב ו/או עמידה בהתחייבויותיו. על כן, 505 אינה אחראית ו/או מתחייבת לפיצוי מכל סוג ומין שהוא לרבות עבור נזק ישיר ו/או עקיף,
צפוי או אינו צפוי שיגרם כתוצאה משימוש במידע .

כלל השירותים המוצעים למשתמשים באתר מוצעים במסגרת שירות התקשרות AS IS ו-505 ו/או מי מטעמה והקשור בה לא יישא בכל
אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. כך, אף בכל זמן נתון יוכל המשתמש להפסיק לצרוך את שירותי האתר ו/או בכפוף לתנאי ההתקשרות
הייחודיים שיקבעו במעמד ההתקשרות שבין 505 למשתמש .
505 אינה אחראית בכל דרך שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם היא מפנה ו/או לפרסומות המצויות באתר .
505 שומרת אף על זכותה לבטל כל פרסום לרבות מבצע שפירסמה, ו/או להגבילו בכל דרך שהיא. כך או כך, הפרסום אינו מהווה הצעה מחייבת,
אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.
505 אינה אחראית מצב בו המשתמש אינו יכול לעשות שימוש באתר וביתר הפלטפורמות ו/או בשירותיו ו/או בשל אי תקינותו ו/או בשל אובדן חלקי / מלא
של מידע שאיחסן בו ו/או בגין נזק למחשב ו/או למידע המאוחסן במחשב, והנך מצהיר/ה בזאת, כי את/ה אחראי/ת באופן בלעדי לכל שימוש אשר את/ה עושה
באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

למען הסר ספק, פירוש המושג "אחריות" בתקנון הינו כולל אף מעבר לאמור בסעיף דנן אף גם נזק, אבדן, חסרון, כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר
מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש באופן ישיר ו/או עקיף ובין היתר ככל שמדובר בשימוש בעצות ו/או המלצות ו/או שימוש
במידע מסקרים ו/או השוואות נתונים ו/או מידע ממאמרים ו/או הפניות ו/או פרסומים המועלים ב-505.

הגנת הפרטיות

באתר עשויים להיות מעת לעת שטחי פרסום בחינם ושטחי פרסום כנגד תשלום כספי לפי תנאים אותם 505 תפרסם מעת לעת ולפי שיקול דעתה.

בעת הרישום באתרנו תתבקשו לציין את כתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון, ופרטים אישיים נוספים. אלו חשובים לנו על מנת שנוכל לעדכנך מעת לעת.
ללא מסירת הנתונים המצויינים בכוכבית כנתונים שחובה להכניסם, לא תוכלו להשתמש בשירותי 505. יצוין, כי הודעות 505, יכול שיכללו אף פרסומות.
הרשמה לאתר 505 מהווה את ההסכמה שלכם לקבלת מסרים אלו.
505 שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מידע ו/או לערוך אותו במידה ואינו ראוי ו/או אינו מתאים לדעתה ל-505 ו/או שאסורים על פי הדין.
במידה והמשתמש ו/או צד ג' יפרסם פרסום שהינו בניגוד לדין ו/או לתקנון ו/או בהתאם לשיקוליה של 505, הקשורים בקידומו של האתר,
תהא 505 רשאית להסירו ו/או לערכו מחדש וכדומה בהתאם לשיקוליה הבלעדיים.

בהתאם לתקנון השימוש כל אדם רשאי להירשם פעם אחת בלבד, ולערוך ולשנות אותו לאורך כל תקופת הפרסום כפי שהוא בוחר לעשות כן.
 ככל שיתגלה כי אותו אדם רשם את עצמו באתר יותר מפעם אחת, 505 שומרת לעצמה את הזכות להסיר את המשתמש מהאתר ואף לחייבו
בגין הטעייה והוספת משתמש בשם בדוי בפיצוי ללא הוכחת נזק של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) אשר יהוו, כאמור, פיצוי מוסכם בנוסף
על זכותה של 505 לפעול כנגד המשתמש למיצוי מלוא זכויותיה על פי דין בתביעה בגין תרופות אחרות הקיימות על פי כל דין, וזאת, בין היתר,
בשל הפגיעה במוניטין ובאיכות האתר שנועד לפרסם משתמשים בעלי זהות אמיתית בלבד. בהמשך ישיר לאותנטיות האתר, 505 שומרת לעצמה את
הזכות לפנות אל המשתמש, ולבקש מסמכים לוודא ולאמת פרטיו. 505 מתחייבת שלא להעביר מסמכים המועברים אליה לצד שלישי כלשהו.

המשתמש מתחייב שלא לפרסם באתר פרסומים לשיווק בדרך כלשהי, פרסום שאינו תואם את מטרת האתר לרבות כמובן פרסום הנוגד
מטרת החוק ו/או פוגע ברגשות הציבור (וזאת אף אם הפרסום נעשה שלא למטרת רווח). במידה והמשתמש יפרסם פרסום שכזה, 505
לא תישא בכל אחריות פלילית ו/או נזיקית כתוצאה מאותו פרסום בין אם באופן עקיף ובין אם ישיר ותדווח לרשויות המתאימות, על פי שיקול דעתה הבלעדי,
את הנדרש ממנה לרבות העברת מלוא פרטיו והמשתמש ישא בהוצאות ו/או הפיצוי, נוכח התנהלותו.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע ש-505 יוצרת קבצי COOKIES ("עוגיות") במחשבו האישי לצורך איסוף מידע לסטיסטיקות וחוויות המשתמש
 ולעדכון נתונים של המשתמש. המידע דנן, ישמש את 505 לשימוש פנימי ועצמי בלבד, ובין היתר, להביא לשיפור ולעדכונים של האתר .

ביכולתו של המשתמש למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי ה- COOKIES במחשב, אולם הדבר יחייבו בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש
שלו והסיסמא במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהוא מבקש לקבל באתר. כך, אף יצוין, כי קיים ספק באשר לאפשרות שהאתר
אכן יפעל באופן תקין מקום בו הופעלה חסימה להתקנת קבצי cookies.

505 מתחייבת לפעול בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הפרטיות") ותעשה כל שביכולתה לאכוף את הכללים
האמורים בחוק זה לטובת כלל משתמשיה.
505 רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות באתר. עם ביצוע השינוי במדיניות זו, 505 תפרסם את דבר השינוי/ים שייעשו.
505 שומרת לעצמה את הזכות למסור מידע המצטבר במאגריה לצדדים שלישיים והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הפרטיות.
505 מתחייבת שלא לפעול בניגוד להוראות חוק זה.

המשתמשים מתחייבים שלא לפרסם תכנים הנוגעים לקטינים ו/או חוסים מבלי שניתנה הסכמה לפרסומם על ידי הוריהם של הקטינים ו/או האפוטרופסים שלהם –
והכל לפי הוראות הדין הרלוונטי.
505 תפעל בנחישות כנגד המפרסמים פרטים אשר מהווים עבירה על החוק לרבות דרישה לפיצוי בגין הפגיעה בה וכן הרחקתם מהאתר / סגירת פעילותם באתר
ואף בהליכים אזרחיים ו/או אחרים העומדים לרשותה.

אבטחת מידע

505 מאבטחת את המידע אשר באתר ובמחשביה באופן המעודכן ככל האפשרי ועל פי הדין.
505 עושה את כל המאמצים שברשותה להגן על משתמשיה, על זהותם ועל פרטיותם. עם זאת, פעולותיה אלו אינן מונעות לחלוטין חדירה בלתי חוקית לאתריה
 ועל כן אינה יכולה להתחייב כלפי משתמשיה כי הינם חסינים מסיכונים לחדירה ו/או פריצה לאתר ו/או למאגריו.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

ל- 505 כלל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות המידע, המאגר באתר , וסימני המסחר הקשורים בה אלו הרשומים והבלתי רשומים,
מבנה האתר, הטקסט, העיצוב הגראפי, הפרסום, המודעות באתר וכלל הקבצים המצויים בו.
המשתמש מעניק בזאת זכות ל-505 לעשות שימוש בתכנים של המשתמש ו/או מי מטעמו לצרכי שיווק ו/או פרסום האתר. 505 יהיה זכאי אף למימוש הזכויות כתוצאה משימוש זה בכל הקשור לקניין הרוחני וזכויות היוצרים. זכות זו של אתר 505 תהיה מוגבלת לשימוש שייעשה על ידי הבעלים ו/או בהסכמת הבעלים, בכפוף לשמירה על זכויות המשתמש ו/או בעל זכויות היוצרים המקורי. המשתמש אף יתן ל-505 את הזכות לתבוע בגין הפרה של זכויות אלו (על החומרים הפירסומיים של האתר) במידה ויופרו על ידי צד ג' כתוצאה משימוש באתר 505. ובאמצעות אתר 505.
505 יהיה זכאי לכל הפירות ו/או התמורה שתתקבל כתוצאה מהתביעה והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או זכות שקמה ו/או תקום לו בעניין זה.

נוכח כך, חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של אלו או חלק מהם, ו/או כל פרסום המופיע באתר ,
איסוף נתונים שלא עבור שימוש סביר ובכל צורה שהיא ו/או אמצעי טכנולוגי/ממוחשב כלשהו, אף אם המפרסם לא עשה כן למטרת רווח,
אלא אם ניתנה לכך הסכמת 505 מראש ובכתב. 505 שומרת על זכויותיה לתבוע פיצויים ו/או כל תרופה אחרת במידה והמשתמש יעשה כן.

המשתמש מצהיר בזאת כי כל מסמך ו/או תמונה ו/או וידאו ו/או טקסט ו/או כל תוכן אחר שייך לו ו/או הוא בעל זכויות הקניין ו/או בעל זכות היוצרים
 ו/או קיבל רשות להעלות אותו מבעל הזכויות וכי הוא יהיה אחראי בלעדי על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה כלפי 505 בעניין זה, על כל המשתמע מכך.
505 לא תישא בכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה המשמש נושא לזכות יוצרים ו/או קניין רוחני.
505 שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובאה לידיעתה ההפרה.
מובהר כי 505 שומרת לעצמה הזכות להטביע על כל תמונה ו/או כל אמצעי חזותי ו/או כל תוכן המפורסם אצלה, סימנ/ים ייחודי/ים לרבות
אך לא רק הטמעת הלוגו של 505 וזאת ככלי התחקות למניעת העתקות והפרת זכויות יוצרים.
במידה ו-505 תפרסם מידע המבוסס על מאגרי מידע שונים, מובהר בזאת כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של כל אחד מהמאגרים האלה, שייכים לבעליו.

עלות

שירותי האתר ניתנים בשלב זה ללא עלות. יחד עם זאת, האתר שומר לעצמו את הזכות להתנות את החברות בתשלום בהמשך. תקנון זה יחול על כלל המשתמשים באתר –

לרבות אלו שללא עלות ואף על המשתמשים ב-505 בתשלום בשינויים המחוייבים.

תנאים כללים ותנאים נוספים

החברה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת. השינויים ו/או תוספות ו/או גריעה של סעיפים יופיעו באתר 505 ויוכנסו לתוקף שלושים יום מעת פרסומם.
המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה אשר עלולה לייצר עומס על מערכותיה של 505 ושרתיה, ו/או העלולה להתערב בדרך הפעולה הרגילה של 505 ושירותיה .
505 שומרת על זכותה שלא לפרסם/להסיר כל פרסום נוכח חוב שלא שולם לה ו/או קיימות לה טענות אחרות כלפיו.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתחייב לשפות את 505 בגין כל נזק, ו/או חבות ו/או הפסד הכנסה שייגרמו עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצד ג' כלשהוא,
ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום כלשהו, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, ו/או שם הטוב, ו/או הפרת הגנת הפרטיות של אחר.
לאתר שמורה הזכות לבטל חברות של כל חבר בכל שלב .

קטינים / חסויים
קטינים מתחת לגיל 18 מחוייבים באישור הוריהם ו/או האפוטרופוס האחראי עליהם בצירוף המסמכים הנדרשים לצורך זה.
האישור/ים המצורף/ים יעבור/יעברו אימות על ידי צוות האתר.
האתר אינו מאפשר רישום של קטינים, על פי כל דין, באתר, מבלי שניתנה הסכמה מפורשת של הוריהם – הסכמה זו תישלח אל האתר באמצעים הרלוונטיים לכך,
כפי שייקבעו בעת מילוי הפרטים ו/או בשלב תהליך הרישום ו/או סמוך לאחר מכן.
האתר לא נוטל כל אחריות על שימוש לרעה שייעשה על ידי גורם כלשהו בעניין זה וכל האחריות בגין הפרסום תוטל על המפרסם ו/או על הגורם שהיה אחראי על פרסום תכנים אלו.
על ההורים לעקוב אחרי התנהלות קטינים הרשומים באתר. אין לפרסם את מספר הטלפון או המייל של ילדים מתחת לגיל 16 אלא רק את פרטי הוריהם.
הוראות פרק זה יחולו, בשינויים המחוייבים, אף על חסויים.

התניית שיפוט
כל הקשור באתר ו/או ב-505 לרבות השימוש באתר על שירותיו וגווניו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולבתי המשפט המצויים במחוז תל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית.

נגישות

הדפדפן שלך אינו נתמך

 מומלץ לפתוח את האתר עם דפדפן כרום לחווית גלישה מלאה. קישור להורדה 

דפדפנים נתמכים

 

אתר 505 משתמש בדפדפן שלך כדי להציג חלקים מסוימים ותיבות דו-שיח. רוב הדפדפנים המודרניים יספיקו. אם אתה רואה תוצאות לא עקביות או התנהגות בלתי צפויה, עדכן לאחד הדפדפנים המודרניים הבאים:

  • Google Chrome‏ (49 ואילך)
  • Apple Safari‏ (7 ואילך)
  • Firefox‏ (4 ואילך)

כדי לבדוק איזה דפדפן יש לך, או כדי להוריד דפדפן אחר, ראה https://whatsmybrowser.org/

 

 

העלאת תמונות לגלריה 

תמונות נוספות שתוכלו להעלות לאתר ויופיעו בגלריית התמונות בעמוד שלכם/ן באתר.

תוכלו להעלות כמה תמונות שתרצו , ללא הגבלה בכמות או במשקל, אך שוב, קחו בחשבון שככל שהתמונות יהיו יותר כבדות, יקח להן יותר זמן לעלות לאתר. אז התאזרו בסבלנות (:

יש להעלות קבצים מסוג: , JPG, PNG, GIF, JPEG בלבד
מתחת לתמונה יש לכם/ן אפשרות להוסיף תיאור קצר.

*תמונת הפרופיל-

תמונת פנים שבה רואים אתכם בבירור. התמונה צריכה להיות עדכנית וכמה שיותר תואמת למראה שלכם במציאות.
התמונה תופיע בפרופיל שלכם באתר.
התמונה צריכה להיות ביחס של 150X150
יש להעלות קבצים מסוג: , JPG, PNG, GIF, JPEG בלבד
מתחת לתמונה יש אפשרות להוסיף תיאור קצר.

יש לכםן קטעי שירה, קריינות , משחק, או כל קטע אודיו אחר שתרצו להעלות? זה המקום!

יש להעלות קבצים מסוג: M4A, WAV, MP4, MP3 בלבד

במידה ויש לכם, ניתן ומומלץ להעלות לינקים לקטעי וידאו שלכם.
הלינקים (קישורים) צריכים להיות לקטעי וידאו ב- youtube או vimeo אפילו פייסבוק או גוגל דרייב. 

יש להעתיק ולהדביק כאן את הכתובת של הסרטון עצמו ולא של האתר בו הוא מופיע… הכתובת שתעתיקו היא זו שמופיעה בחלון הכתובת בדפדפן כשאתם בעמוד של הסרטון או בהצגתה בקליק ימני על הסרטון.

בכל שאלה או בעיה בנושא, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נלווה אתכם בשמחה צעד צעד בהליך ההרשמה.

העלאת תמונות לגלריה 

תמונות נוספות שתוכלו להעלות לאתר ויופיעו בגלריית התמונות בעמוד שלכם/ן באתר.

תוכלו להעלות כמה תמונות שתרצו , ללא הגבלה בכמות או במשקל, אך שוב, קחו בחשבון שככל שהתמונות יהיו יותר כבדות, יקח להן יותר זמן לעלות לאתר. אז התאזרו בסבלנות (:

יש להעלות קבצים מסוג: , JPG, PNG, GIF, JPEG בלבד
מתחת לתמונה יש לכם/ן אפשרות להוסיף תיאור קצר.